Get Adobe Flash player

Post

แบบขออนุญาติเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศนอกเวลาราชการ   ดาวน์โหลดWord   ดาวน์โหลดPDF

แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร (ไปต่างจังหวัด) ดาวน์โหลดword   ดาวน์โหลด.pdf

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลด-PDF   ดาวน์โหลด-Excel

ระเบียบว่าด้วยการลาออก  ดาวน์โหลด

แบบหนังสิอขอลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสัญญาจ้างต่าง ๆ ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) กรณีปกติ  ดาวน์โหลด

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 

  1. คู่มือและประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแบบ Excel

2.  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูแลุบุคลากร      ทางการศึกษา    ดาวน์โหลด

3.  ประกาศ สพฐ . แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2551  ดาวน์โหลด

4. แบบบัญชีหมายเลข 1- 5 สำหรับการเลื่อนขั้น่เงินเดือนและแบบรายงานผลงาน ผอ.ร.ร. ดาวน์โหลด

5.  ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะสำหรับสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

6. สรุปคู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.จันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

7. คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกาารครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับสถานศึกษดาวโหลด

ใส่ความเห็น