Get Adobe Flash player

Post

BBL(Brain-based Learning)

BBL หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง (Brain Base Learning) โดยการจัดการเรียนรู้นั้นจะมุ่งเน้นว่าในช่วงอายุใดเหมาะสมกับการเรียนรู้ รูปแบบไหนโดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการของสมองเป็นพื้นฐานในการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรู้ด้านประสาทวิทยา และแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ได้ให้ความสนใจและมีการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กันอย่างแพร่หลาย

วีดิทัศน์บันทึกรายการ การประชุมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558
new

รูปประกอบการประชุมวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 

หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 


1. ท่องโลกสมอง2. สมองวัยทีน3. ความลับสมองลูก4. ครูเก่ง เด็กฉลาด5. สอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด Brain-based Learning6. สอนภาษาไทย ตามแนวคิด Brain-based Learning7. โรงเรียนอนุบาล ตามแนวคิด Brain-based Learning

facebook : BBL

ใส่ความเห็น